Lady - Sarah Potts; UKI at Animal Inn - Judge Rachel Downs

July 16th, 2022